Siedlisko Janczar Pstrągowa - Ośrodek jeździecki

Regulamin obozu jeździeckiego

§ 1

OBOWIĄZKI

 

Uczestnicy obozu mają obowiązek bezwzględnie stosować się do poleceń kadry we wszystkich sprawach związanych
z organizacją obozu oraz zajęciami z końmi.
Zakazane jest opuszczanie ośrodka bez zezwolenia osób przełożonych. Zamiar opuszczenia bazy należy zgłaszać opiekunom.
Uczestnik obozu ma prawo zrezygnować z udziału w jeździe konnej bez prawa do odjeżdżenia tej jazdy. Zamiar rezygnacji
z jazdy należy zgłaszać kadrze do godziny 22:00 dnia poprzedniego. O ewentualnej możliwości odjeżdżania decyduje kierownik obozu.
Na terenie bazy zabronione jest używanie otwartego ognia, a w szczególności w pobliżu stajni.
Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin posiłków oraz rozkładu dnia.Utrzymywania porządku w pokojach, w miejscach prowadzenia zajęć i innych miejscach pobytu oraz dbania o powierzone mienie.
Przestrzegania właściwego zachowania się w czasie dojść na posiłki i w jadalni.
Przestrzegania godzin „ciszy nocnej” obowiązującej w miejscu zakwaterowania i ustalonych przez kierownika placówki.
Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów na terenie placówki i podczas wycieczek, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia należy poinformować instruktora/wychowawcę.
Powiadomienia wychowawcy o złym stanie zdrowia, kontuzji lub o jakichkolwiek dolegliwościach zdrowotnych, a jeżeli dolegliwości wystąpiły podczas zajęć to powiadomienie instruktora/wychowawcy.

 

§ 2

PRAWA

 

Uczestnik zgrupowania i obozu ma prawo:

Uczestniczyć w zajęciach odbywających się podczas obozu.
Brać aktywny udział w organizowanych imprezach.
Zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi zgrupowania wnioski dotyczące pobytu ]w placówce wypoczynku.
Korzystać z sal i urządzeń jedynie za zgodą i w obecności instruktora/wychowawcy.
Opuścić miejsce zgrupowania jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć z końmi.

§ 4

Nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu zgrupowania czy obozu bez wiedzy i zgody wychowawcy.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wartościowe przedmioty i pieniądze, w których jest posiadaniu, jeżeli nie zdeponował ich u wychowawcy.
Uczestnicy obozu są ubezpieczani od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez organizatorów obozu.


$ 5

 

 Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może stanowić podstawę do zastosowania kar w postaci odebrania jazdy konnej lub w przypadku szczególnie rażącym - usunięcia z obozu.

 

 § 6

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje:

Upomnienie.
Niedopuszczenie do udziału w zajęciach.
Nagana z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych.
Odesłanie do domu na koszt rodziców lub opiekunów prawnych.


§ 7

Decyzje o zastosowaniu powyższych punktów podejmuje Instruktor i wychowawcy. Od decyzji uczestnik może się odwołać, w ciągu jednego dnia od daty otrzymania decyzji, do kierownika obozu lub organizatora wypoczynku.